• Hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

  Thực hiện Kế hoạch số 616/KH-TTCP ngày 28/4/2020 về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2019; Quyết định số 312/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra Chính phủ ngày 04/5/2020 về phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN đối với UBND cấp tỉnh 2019 và Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 26/5/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về đánh giá công tác PCTN năm 2019, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề cương hướng dẫn các đơn vị báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 nhằm đánh giá công tác PCTN tại các đơn vị và phục vụ việc xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN tỉnh Nghệ An.

 • Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An

  Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” (sau đây gọi tắt là Đề án), Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 610/KH-UBND ngày 14/10/2019 triển khai thực hiện Đề án "“Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

 • V/v bổ sung hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

  Thực hiện Kế hoạch số 109/KH-TTCP ngày 24/01/2019 về Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 và Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 21/02/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về đánh giá công tác PCTN năm 2018, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề cương hướng dẫn các đơn vị báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 nhằm đánh giá công tác PCTN tại các đơn vị và phục vụ việc xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN tỉnh Nghệ An.

 • Hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

  tại đây Các cơ quan, đơn vị tải bản mềm hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

 • Hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị năm 2017

  Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTCP của Tổng thanh tra Chính phủ ngày 26/02/2018 về Ban hành Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh 2017 và Kế hoạch số 245/KH.UBND ngày 18/4/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về đánh giá công tác PCTN năm 2017, Thanh tra tỉnh đã xây dựng Đề cương hướng dẫn các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh (sở, ban, ngành) và UBND cấp huyện báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 nhằm đánh giá công tác PCTN tại các đơn vị và phục vụ việc xây dựng báo cáo đánh giá công tác PCTN tỉnh Nghệ An.

 • UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

  Thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005; các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn III (2016 - 2020); Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Kết luận số 10-KL/TW về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X; Quyết định số 1426/QĐ-TTCP ngày 06/6/2016 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt "Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh"; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 11349/VPCP-VI ngày 29/12/2016 về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV; Chương trình hành động của Chính phủ kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 21/5/2016 của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện giai đoạn III (2016 - 2020) Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng tại tỉnh Nghệ An. Ngày 02/02/2018, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 79/KH-UBND về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018.

 • Tài liệu Tổng kết 06 năm thi hành Luật Thanh tra

  Tải tài liệu đính kèm Tại đây

 • V/v góp ý Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

  Thực hiện Văn bản số 3089/TTCP-PC ngày 22/11/2016; Văn bản số 3146/TTCP-PC ngày 25/11/2016 của Thanh tra Chính phủ và Văn bản số 1748/UBND.BTD ngày 05/12/2016 của UBND tỉnh về việc góp ý Dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại), trong đó giao Thanh tra tỉnh chủ trì, lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An đối với 02 Dự thảo trên đây.