Cơ cấu tổ chức

Danh sách ban lãnh đạo

 


TT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Chu Thế Huyền

Chánh Thanh tra

huyenct@tt.nghean.gov.vn

2

Phạm Hồng Sơn

Phó Chánh Thanh tra

sonph@tt.nghean.gov.vn

3

Lê Anh Sơn

Phó Chánh Thanh tra

sonla@tt.nghean.gov.vn

4

Tô Hiền Đệ

Phó Chánh Thanh tra

deth@tt.nghean.gov.vn