Điện thoại liên hệ

Lãnh đạo

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Ông Chu Thế Huyền

 

Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh

 

 

 

huyenct@tt.nghean.gov.vn

 

Ông Phạm Hồng Sơn

 

 

P. Chánh Thanh tra tỉnh

 

 

 

sonph@tt.nghean.gov.vn

 

Ông Lê Anh Sơn

 

 

P. Chánh Thanh tra tỉnh

 

 

 

sonla@tt.nghean.gov.vn

 

Ông Tô Hiền Đệ

 

 

P. Chánh Thanh tra tỉnh

 

 

 

deth@tt.nghean.gov.vn

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các phòng ban

 

               Họ và tên 

Chức vụ

Điện thoại

Email

 

Ông Nguyễn Trường Sơn

 

  Chánh Văn phòng 

02383841183

   sonntr@tt.nghean.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Tùng Sơn

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 

 

   sonnt@tt.nghean.gov.vn 

 

Ông Hoàng Thanh Linh

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 

 

 linhht@tt.nghean.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Phương Thuần

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 

 

 thuannp@tt.nghean.gov.vn 

 

Ông Nguyễn Trung Hiếu

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 

         

  hieunt@tt.nghean.gov.vn

 

Ông Cao Xuân Lâm 

 

 Trưởng phòng Nghiệp vụ 5 

 

  lamcx@tt.nghean.gov.vn 
Bà Nguyễn Thị Hà   Phụ trách bộ phận "Một cửa - Tiếp công dân" 

02388602726

  hant@tt.nghean.gov.vn