Giới thiệu chung

Thanh tra tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 71, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh
Điện thoại: 0383844984
Fax: 0383569130

Email: tt@nghean.gov.vn và nghean.thanhtra@gmail.com

 

                                            


Trụ sở Thanh tra tỉnh Nghệ An

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG VÀ QUYỀN HẠN

(theo Quyết định số 101/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Nghệ An)

 Vị trí chức năng:

  1. Thanh tra tỉnh Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng  tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật;
  2. Thanh tra tỉnh có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh mà trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về tổ chức, nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ.